Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ CDR SK 2021/05 NP DEI III.

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ CDR SK 2021/05 NP DEI III.

Centrum pre deti a rodiny Svidník (ďalej len „Centrum“), Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

...v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie...

Číslo výberového konania: CDR SK 2021/05 NP DEI III.

Názov pracovnej pozície: psychológ – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Počet voľných miest: 1

Dĺžka pracovného pomeru: doba určitá/do skončenia projektu – 30.11.2022

Miesto výkonu práce: Centrum (vrátane jeho prevádzok), prioritne pracovisko Bardejov

Hlavné úlohy: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v Centre na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia (jednoodborové štúdium)

Platová trieda: Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mzdové ohodnotenie: od 998,00 € v závislosti od platového stupňa (počet rokov započítanej praxe)

Termín doručenia žiadosti: 26.08.2021 (vrátane)
Termín výberového konania:
27.08.2021
Termín nástupu:
ihneď

Popis pracovnej činnosti:

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

 • vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,
 • aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),
 • využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,
 • individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov – multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov,
 • sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny – obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa,
 • realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí,
 • poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,
 • odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa a jeho rodinu - poskytnutie odborného poradenstva na riešenie rodinných a výchovných problémov,
 • sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na osamostatnenie, 
 • spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,
 • vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.),
 • účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
 • participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
 • spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR, 
 • spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,
 • a iné.


KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  0905 246 531 | E-mail: riaditel@svidnik.cdr.sk | Web: www.svidnik.cdr.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

 

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

cdr-svidnik-vpm-2021-05-psycholog-npdei3amb-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Príprava na PNR 2021

  Prípravu na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je možné absolvovať v 15.05.-15.07. a 15.10.-15.12.2021...
  Pridané/aktualizované: 19.03.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec