Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník CDR SK 2020/02 NP DEI III.

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník CDR SK 2020/02 NP DEI III.

VPM

Centrum pre deti a rodiny Svidník (ďalej len „Centrum“), Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

...v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie...

Číslo výberového konania: CDR SK 2020/02 NP DEI III.

Názov pracovnej pozície: sociálny pracovník – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Počet voľných miest: 6 (doba určitá/do skončenia projektu – 30.11.2022)

Miesto výkonu práce: Centrum (vrátane jeho prevádzok)

Hlavné úlohy: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v Centre na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca

Platová trieda: Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mzdové ohodnotenie: od 930,00 € v závislosti od platového stupňa

Termín doručenia žiadosti: 14.12.2020 (vrátane)
Termín výberového konania:
16.12.2020
Termín nástupu:
01.01.2021

Popis pracovnej činnosti:

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

  • vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK, 
  • vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou a/alebo terénnou formou, 
  • nácvik rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby a ďalšie odborné činnosti zamerané na získanie, obnovu atď. rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby, 
  • sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,
  • vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou/náhradnou rodinou, 
  • poskytovanie sociálneho poradenstva a iných odborných metód, techník a postupov na riešenie problémov v partnerských vzťahoch a v rodičovských konfliktoch, 
  • poskytovanie podpory a sprevádzania v priebehu NRS, 
  • poskytovanie sociálneho poradenstva pri osamostatnení dieťaťa (mladí dospelí) po ukončení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, poručníctva a opatrovníctva (s osobnou starostlivosťou),
  • vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky 
  • plnenie úloh vyplývajúcich z plánu sociálnej práce s dieťaťom a plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou, 
  • realizácia programov výchovných opatrení,
  • podieľa sa na vypracovaní a vyhodnotení plánu výchovného opatrenia dieťaťa,
  • spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou v centre a plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou,
  • zhodnocovanie opatrení a navrhovanie ďalšieho postupu,
  • účasť na tvorbe a na realizácii tréningových a rozvojových programov,
  • spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
  • spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • a iné.
  .


KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  054/ 752 2851 | E-mail: personalne@svidnik.cdr.sk | Web: www.svidnik.cdr.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

 

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

cdr-svidnik-vpm-2020-02-socialny-npdei3amb-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ CDR SK 2021/04 PZ

  Termín doručenia žiadosti: 06.08.2021 (vrátane)...
  Pridané/aktualizované: 28.07.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Príprava na PNR 2021

  Prípravu na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je možné absolvovať v 15.05.-15.07. a 15.10.-15.12.2021...
  Pridané/aktualizované: 19.03.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec